Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύουν την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Community Led Local Development) βάσει της προσέγγισης Leader σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. 

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές
  • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
  • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω ως προς την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
  • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
  • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.

 

Περιοχή εφαρμογής

 

Όλη η Ελλάδα

Οι περιοχές εφαρμογής και για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ-Μέτρο 19) και για το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑλΘ) θα πρέπει:

  • να προτείνονται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέσω της "εκ των κάτω προς τα άνω" προσέγγισης
  • να έχουν επαρκή κρίσιμη μάζα, δηλαδή ο μόνιμος πληθυσμός να είναι μεταξύ 10.000 - 150.000 κάτοικοι.

 

Ειδικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ):

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, που θα είναι κατά μέγιστον 50 και μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.   Συμπεριλαμβάνεται ο νομός Θεσσαλονίκης και οι Δήμοι του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων, με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια).

 

Για το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ):

 

Εφαρμόζεται σε περιοχές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.

Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας.

Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: