Περιγραφή

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση  θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Δικαιούχοι

Κατηγορίες Δικαιούχων / Συνδικαιούχων υπό την προϋπόθεση συνεργασίας τους, ως εξής:

Α. Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον Εμπορικό Σύλλογο (Συνδικαιούχος).

Β. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται / καταγράφεται:

i. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή /και

ii. μη αποδοχή από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου ή /και

iii. απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης, τότε πραγματοποιείται :

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης.

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια

Χρηματοδότηση - Διάρκεια Πράξης

Ο Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 €.

Ο επιλέξιμος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο στο 1.500.000 €.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) για τις κατηγορίες 4 & 5 (όπως απεικονίζονται παρακάτω) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ανοιγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις)**

** Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ανοιγμένο κόστος ανά επιχείρηση είναι κατά μέγιστο και είναι στην διακριτική ευχέρεια του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου να υποβάλει μικρότερο ποσό.

Δεν ορίζεται μέγιστος αριθμός επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει ο παρακάτω περιορισμός:

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου/ Επιμελητηρίου = 400.000€ >= Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) X Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων + Κόστος Κατηγορίας Ενεργειών 8 (προαιρετική κατηγορία) + Κατηγορία Ενεργειών 9 (προαιρετική κατηγορία).

Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προϋποθέσεις υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης

Κάθε εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις:

i) Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:

- να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή β) Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ( ΦΕΚ 698/20.3.2014):

 για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων

 για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του Ενοτήτων. Σε περίπτωση υποβολής από τον Δήμο περισσότερων από μια προτάσεων θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου / Συνδικαιούχου στην Πρόσκληση.

Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις με τέσσερις διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετέχει σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις (4).

- να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.

- να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους

ii) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

  • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων - ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης - και
  • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

iii) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).

iv) Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

v) Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις (εφεξής Ωφελούμενες Επιχειρήσεις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι :

 Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.

 Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.

 Δύνανται να συμμετάσχουν στην Δράση και κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών ανά Δικαιούχο – Συνδικαιούχο

1.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού:

Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου - Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 85% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) και υποχρεωτικά μία (ή συνδυασμό) εκ των ακόλουθων Κατηγοριών 2 ή / και 3.

Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 & 3 μέχρι 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού).

Κατηγορία Ενεργειών 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού).

Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης - Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού).

2.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο

Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής - Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών

Μέχρι 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο)

Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής

- Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 20% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) για τις κατηγορίες 4 & 5 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ανηγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις)**

Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 20.000 € (κατά μέγιστο).

3.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο ΟΤΑ Α βαθμού και ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο

Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο - Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: