Περιγραφή:

Στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που αναπτύσσονται στους 9 τομείς προτεραιότητας του Προγράμματος και έχουν ως επίκεντρο κλάδους της μεταποίησης, καθώς και στην επίτευξη ισχυρών συνεργειών και οικονομιών κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, στοχεύει στην αύξηση του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές

Σκοπός – Διάρκεια:

η Δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας που θα επιτρέψουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της δυνατότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να ευνοούν και να εξυπηρετούν την ανάπτυξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών συνεργασιών σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, είτε σε περιφερειακό – εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, κυρίως των ΜμΕ, που σχετίζονται με την απόκτηση ικανού μεγέθους δραστηριότητας και επιπέδου συμπληρωματικότητας των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 24 μήνες

Δικαιούχοι:

Ομάδες υφιστάμενων και νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU), όπως θα ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος.

Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα δύναται να συμμετέχει και μία (1) υπό ίδρυση επιχείρηση.

Μέγεθος επιχειρήσεων: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και υπό προϋποθέσεις μεγάλες επιχειρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι ΔΕΝ θα είναι αποδέκτες οικονομικής ενίσχυσης.

Οικονομική Δραστηριότητα: Οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας.

Χρηματοδότηση:

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική) : 32.000.000 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 80.000.000 €.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων :

 Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα

κυμαίνεται από 1.000.000,00€ έως 4.000.000,00€ κλιμακούμενο ανάλογα με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας – επενδυτικό σχέδιο. Μέσος όρος συνολικού προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση: 2.500.000,00 €.

 Αριθμός ενισχυόμενων (συνεργατικών) επενδυτικών σχεδίων: 32

 Αριθμός επιχειρήσεων (κατά μέσο όρο) που συμμετέχουν στα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια: 6.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχύονται/λαμβάνουν επιχορήγηση: 192

 Σε κάθε ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο θα δημιουργηθούν κατ΄ ελάχιστο 2 μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Συνολικές ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν: 2 * 32=64

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

  • Ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον

• Μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος

• Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος

• Πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών

• Ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος

• Προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας

• Προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: